معرفي | بازيابي اطلاعات | امنيت اطلاعات | امحاء اطلاعات | ادله الكترونيكي | محصولات | ارائه خدمات | گواهينامه ها | مشتريان | تماس | صفحه اول
 
عناوين مرتبط     

QAL Web Site

ASCB Web Site

گواهينامه فارسي

گواهينامه انگليسي

گواهينامهاي مرتبط

قانون جرائم رايانه

تاريخچه رسانه افزار

ويرا رسانه افزار تنها مركز خدمات بازيابي اطلاعات داراي گواهينامه سيستم مديريت امنيت اطلاعات در كشور
  • دريافت گواهينامه سيستم مديريت امنيت اطلاعات

  • اعتماد مشتريان ، اعتبار ماست

  • امروز ما به خود مي باليم كه طي اين سالهاي مديد از طرف هزاران مشتري سازماني، شركتي و شخصي كه بر ما منت داشته اند ، مورد اعتماد قرار گرفته ايم كه اين اعتماد ايشان بتدريج براي ما اعتباري مضاعف ساخت و اميد است با حفظ امانت داري بتوانيم سربلندي و اعتبار و نام نيكي از خود درعرصه خدمات خويش بر جا گذاريم .

  • آرامش خاطر ، قدم اول

  • اكنون بمنظور رعايت حفظ حقوق مادي و معنوي مشتريان و حفاظت از اطلاعات ايشان بيش از پيش و همچنين تعهد اين مركز به حفظ محرمانگي و عدم دسترسي و انتشار غير مجاز و رعايت مفاد " قوانين و مقررات و جرائم رايانه اي" و اهميت اين مركز به آرامش خاطر مشتريان و سازمانهاي مرتبط كما في السابق برآن شديم تا نسبت به آموزش و فراگيري علوم امنيت اطلاعات و پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساس استاندارد (ISMS) ISO 27000: 2005 اقدام نماييم و نهايتا" موفق به دريافت گواهينامه هاي مربوطه
    گرديم.

     

 
   
SERVER RECOVERY  | |   VMWARE RECOVERY  | |   PRODUCTS  | |   HDD RECOVERY  | |   RAID RECOVERY  | |   HOME
Copyright © 2018 Vira Resaneh Afzar Co. All rights reserved.